فرم درخواست نمایندگی
نام و نام خانوادگی (*)
نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.
سال تولد
سال تولد خود را بصورت کامل و عددی وارد نمائید.
شهرستان
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
شماره تلفن همراه را بصورت صحیح وارد نمائید. 0912xxxxxx
نوع ملکیت
لطفاً نوع ملکیت را انتخاب نمائید.
آدرس دفتر
ورودی نامعتبر
نوع ملکیت انبار
ورودی نامعتبر
آدرس انبار
ورودی نامعتبر
تعداد ویزیتور حضوری
ورودی نامعتبر
تعداد ویزیتور غیرحضوری
ورودی نامعتبر
تعداد پرسنل انبار
ورودی نامعتبر
تعداد پرسنل اداری
ورودی نامعتبر
نوع ضمانت نامه
ورودی نامعتبر
نام پدر (*)
شماره شناسنامه
لطفاً شماره شناسنامه خود را بصورت عددی وارد فرمائید.
کد ملی (*)
لطفاً کد ملی خود را بصورت عددی وارد نمائید.
متراژ دفتر (متر مربع)
متراژ دفتر را بصورت عددی وارد نمائید.
تلفن ثابت دفتر
لطفاً عدد وارد نمائید.
متراژ انبار (متر مربع)
متراژ انبار را بصورت عدد بر حسب متر مربع وارد نمائید.
تلفن ثابت انبار
تلفن ثابت انبار را بصورت عددی و معتبر وارد نمائید.
تعداد ماشین های توزیع
ورودی نامعتبر
لیست نمایندگی ها
ورودی نامعتبر
شهرهای توزیع
ورودی نامعتبر
دارای حساب بانکی فعال و قابل استعلام در بانک
ورودی نامعتبر
عبارت را در کادر وارد کنید. (*) عبارت را در کادر وارد کنید.

ورودی نامعتبر